Klubové oznamy

Spoločný tréning každú sobotu od 10.00 hod.

 areál KK Bojnice na Opatovskej ceste
("nový cvičák")Výška členského pre rok 2020:


dospelí (18 a viac rokov):           25 €
deti a mládež (do 18 rokov):      15 €


Členské poplatky vyberá hospodár klubu, predseda klubu a podpredseda klubu na spoločnom tréningu každú sobotu. 


Členské môžete uhradiť aj na účet klubu:

číslo účtu:  1929613951/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0019 2961 3951
do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko. 


Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 29.2. príslušného roka!!!