Stanovy klubu


Kynologický klub Bojnice


StanovyI. časť - Základné ustanovenia

čl. 1. Názov a sídlo

1. Názov organizácie je:                                Kynologický klub Bojnice
2. Sídlo Kynologického Klubu Bojnice:       Cintorínska 104/65, 972 01  Bojnice

čl. 2. Cieľ a činnosť

1. Kynologický klub Bojnice (ďalej KK Bojnice) združuje záujemcov o výchovu, výcvik a chov psov na území mesta Bojnice a jeho okolí, bez ohľadu na plemeno a druh použitia psa.
2. Cieľom KK Bojnice je:
    - rozvíjať telesnú a duševnú zdatnosť svojich členov a tým uspokojovať záujmy a záľuby v oblasti športu,
    - vytvárať podmienky pre rozvoj športu, telesnej kultúry a iných voľnočasových aktivít,
    - zastupovať svojich členov.  
3. KK Bojnice:  
    - organizuje a zabezpečuje rozvoj telesnej výchovy a športu a na túto činnosť získava členov spomedzi detí, mládeže i dospelých,
    - stará sa o odbornú výchovu svojich členov a metodicky ich usmerňuje,
    - stará sa o zvyšovanie telesnej zdatnosti svojich členov a vytvára na to materiálne podmienky,
    - podieľa sa na príprave a školení cvičiteľov, dbá na používanie najnovších tréningových metód v praxi,
    - podieľa sa na výchove športovo - talentovanej mládeže,
    - vedie svojich členov k dodržiavaniu platných právnych noriem v oblasti chovu psov,
    - vytvára osvetu na území mesta Bojnice a spolupracuje s Mestom Bojnice na riešení problematiky chovu psov v meste,
    - organizuje športovo - rekreačné podujatia pre širokú verejnosť s cieľom spopularizovania športovej kynológie ako významného činiteľa telesnej a duševnej zdatnosti obyvateľov,
    - spolupracuje pri napĺňaní svojich cieľov s Mestom Bojnice, so Základnou  školou s materskou školou v Bojniciach, s kynologickými klubmi a ďalšími organizáciami na území mesta Bojnice  a regiónu.


II. časť - Členstvo, práva a povinnosti členov

čl. 3. Členstvo

1. Členstvo v KK Bojnice je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý, kto súhlasí so stanovami KK Bojnice a v súlade s nimi chce pracovať. O prijatí člena rozhoduje Výbor KK Bojnice. Členstvo vzniká zaplatením členského poplatku a podaním písomnej prihlášky.
2.  Dokladom členstva je platný členský preukaz so zaplatením členských poplatkov.
3. Členstvo zaniká:
    - oznámením člena o vystúpení z KK Bojnice,
    - vylúčením pre závažné porušenie povinností člena. O vylúčení rozhoduje Výbor KK Bojnice nadpolovičnou väčšinou. Proti vylúčeniu je možné sa odvolať do 15 dní od jeho doručenia. V odvolacom konaní rozhoduje členská schôdza KK Bojnice,
    - nezaplatením členského príspevku do 2 mesiacov od začiatku kalendárneho roka,
    - úmrtím.
4. Členmi KK Bojnice môžu byť aj organizácie alebo ich kolektívy, ktoré chcú prispievať k rozvoju športovej kynológie.

čl. 4. Práva a povinnosti členov

1. Členovia majú právo:
    - zúčastňovať sa v rámci svojich možností na klubovom spoločenskom živote a činnosti KK Bojnice,
    - zúčastňovať sa na výcvikových podujatiach, súťažiach, táboroch, prezentačných akciách KK Bojnice a podieľať sa na výhodách poskytovaných členom klubu,
    - zúčastňovať sa na členských schôdzach, uplatňovať svoje návrhy, podnety a pripomienky,
    - zúčastňovať sa na rokovaní KK Bojnice, ak tieto prerokúvajú jeho činnosť a správanie,
    - byť volení a voliť do orgánov KK Bojnice. Podmienkou byť volený je vek nad 16 rokov.
2. Členovia sú povinní:
    - dodržiavať stanovy KK Bojnice a plniť úlohy vyplývajúce z rozhodnutí orgánov,
    - podieľať sa podľa svojich možností na plnení úloh a cieľov KK Bojnice,
    - zachovávať pravidlá športovej etiky, dodržiavať platné zákony v oblasti chovu psov a ochrany zvierat,
    - platiť členské poplatky a príspevky v súlade s rozhodnutím členskej schôdze KK Bojnice,
    - chrániť klubový majetok pred poškodením a hospodárne s ním narábať.


III. časť - Orgány KK Bojnice, ich práva a povinnosti

čl. 5. Orgány KK Bojnice

1. Orgánmi KK Bojnice sú:
    - členská schôdza KK Bojnice,
    - predseda,
    - výbor KK Bojnice.
2. Volené orgány za svoju činnosť zodpovedajú členskej schôdzi. Volebné obdobie je 2 roky.
3. Orgány KK Bojnice sú schopné uznášania sa, ak je prítomná  nadpolovičná väčšina členov KK Bojnice.
4. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.


čl. 6. Členská schôdza KK Bojnice

1. Členská schôdza je najvyšším orgánom KK Bojnice.
2. Členská schôdza je tvorená všetkými členmi KK Bojnice.
3. Členská schôdza KK Bojnice:
    - prijíma, mení, doplňuje a ruší stanovy KK Bojnice,
    - prejednáva a určuje hlavné úlohy KK Bojnice,
    - prejednáva správu o činnosti KK Bojnice,
    - schvaľuje výsledky hospodárenia,
    - volí predsedu KK Bojnice a členov Výboru KK Bojnice.
4. Členská schôdza sa schádza najmenej raz ročne. Mimoriadna schôdza sa schádza, ak o to požiada aspoň tretina členov KK Bojnice alebo Výbor KK Bojnice.čl. 7. Výbor KK Bojnice

1. Výbor KK Bojnice je výkonným a riadiacim orgánom KK Bojnice v období medzi dvoma členskými schôdzami KK Bojnice. Výbor KK Bojnice realizuje svoju činnosť v súlade s uzneseniami členskej schôdze KK Bojnice a stanovami KK Bojnice.
2. Výbor sa skladá z predsedu, podpredsedu a hospodára KK Bojnice.
3. Členov Výboru KK Bojnice volí členská schôdza.
4. Zasadnutia Výboru KK Bojnice vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
5. Výbor KK Bojnice vypracováva plán činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení.
6. Výbor plní úlohy uvedené v stanovách, uložené členskou schôdzou KK Bojnice.

čl. 7. Predseda

1. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Výboru KK Bojnice a Členskej schôdze.
2. Predseda zastupuje KK Bojnice navonok pri rokovaniach s inými organizáciami.
3. V neprítomnosti zastupuje predsedu podpredseda.

IV. časť

čl. 8. Hospodárenie KK Bojnice

1. KK Bojnice hospodári s majetkom vo vlastníctve, alebo správe KK Bojnice.
2. Zdrojom majetku sú:
    - členské príspevky,
    - dary, dotácie a granty,
    - príjmy z činností pri napĺňaní cieľov KK Bojnice.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu a vnútorného poriadku schváleného Členskou schôdzou. Za hospodárenie zodpovedá Výbor KK Bojnice.
 
čl. 9 Zánik KK Bojnice
 
1. KK Bojnice zaniká rozhodnutím Členskej schôdze KK Bojnice.
2. Ak KK Bojnice zaniká, Členská schôdza
KK Bojnice ustanoví likvidátora.
 
čl. 10

1. Ostatné podmienky výcviku, postavenia výcvikára a figuranta rieši Vnútorný poriadok KK Bojnice.
2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Členskou schôdzou KK Bojnice.
3. Členská schôdza sa konala  20.10. 2004.